"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

14. Yüzyıl

 

1302:

III. Alâeddin Keykubad ve atabeyi Karahisarlı Kadı Mecdeddin ile Müşrif Seyyid Hamza'nın halktan zorla para toplamaları üzerine Moğol kumandanı Abışga'ya şikâyet edilmeleri ve Gazan Han'ın huzuruna çıkartılmaları. Ancak Hulagu'nun kızı ile evli olması nedeniyle öldürülmeyip Isfahan'a gönderilmesi. Hamedan'da bulunan Sultan II. Mesud'un Konya'ya gelerek ikinci defa Anadolu Selçuklu tahtına oturması.

 

1304:

Gazana Han'ın ölümü üzerine İlhanlı tahtına Muhammed Olcaytu'nun geçmesi ve Anadolu'daki Moğol kuvvetleri komutanlığına İrincin Noyan'ın tayin edilmesi.

 

1308:

II. Mesud'un ölümü üzerine yerine oğlu V. Kılıç Arslan'ın tahta geçmesi. (Birçok araştırmacı II. Mesud'un ölümü ile Anadolu Selçuklu Devleti'ni bitirmektedir. Çünkü 1305'ten sonra kaynaklardaki hiçbir olayda II. Mesud'un adının geçmemesinin yanı sıra ölüm tarihi de farklı verilmektedir. Fakat ölümüne ilişkin genel kabul gören tarihçiler 1308 veya 1310'dur. Konya takvimi II. Mesud'dan sonra oğlu Kılıç Arslan'ın tahta geçtiğini belirtir. Ancak kaynaklarda hiçbir faaliyetinden söz edilmez. Bu nedenle bazı tarihçiler Anadolu Selçuklu Devleti'nin II. Mesud'un ölümü ile son bulduğunu kabul ederken, bazıları da Timurtaş'ın 1318'de Anadolu valiliğine atanması üzerine Selçuklu şehzadelerini öldürtmesini esas alarak 1318 yılını kabul ederler.)

 

1312:

Sultan Olcayto'nun, Memluklere karşı başarısız bir sefere girişmesi, bundan ve İrencin'in zulümleriyle ezilen halkın durumundan faydalanan Karamanoğullarının Konya'yı işgal etmeleri ve diğer Uc Türkmenlerinin de ayaklanarak Moğol hakimiyetini çökertmeye çalışmaları.

 

1313:

Sinop beyi ve dünyaca meşhur denizci olan Pervane oğlu Gazi Çelebi'nin babası Mesud Bey'in intikamını almak için Trabzon Rumları ile Müttefik olarak, Cenevizlilere karşı zaferler kazanması.

 

1314:

Karamanlıların Konya'yı işgali ve diğer Türkmen beyliklerinin Moğollara karşı harekete geçmelerini öğrenen Sultan Olcayto'nun İrencin'i geri çekip Çoban Bey'i Anadolu'ya göndermesi, bütün Türkmen beyliklerinin davete uyup itaat göstermeleri ve huzuruna varmaları, Karamanlıların itaat etmemeleri sebebiyle Emir Çoban'ın Konya üzerine hareketi, onu oyalayan Karamanlıların geceleyin gizlice memleketlerine dönmeleri.

 

1315:

Çoban Bey'in, handan malikâne olarak aldığı Malatya'nın Memluk emiri Seyfeddin Tengiz tarafından işgalini öğrenip derhal Konya'dan Malatya'ya gitmesi.

 

1317:

Ebu Said Bahadır Han'ın Çoban Bey'in oğlu Timurtaş'ı Anadolu genel valiliğine göndermesi. Timurtaş'ın Selçuklu saltanatına nihayet vermesi ve dağıtılan hanedana mensup şehzadelerin Uc Beyliklerine sığınmaları, Timurtaş'ın Kilikya seferi ve Tarsus bölgesini işgali.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!