"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî

14. Yüzyıl

 

1302:

III. Alâeddin Keykubad ve atabeyi Karahisarlı Kadı Mecdeddin ile Müşrif Seyyid Hamza'nın halktan zorla para toplamaları üzerine Moğol kumandanı Abışga'ya şikâyet edilmeleri ve Gazan Han'ın huzuruna çıkartılmaları. Ancak Hulagu'nun kızı ile evli olması nedeniyle öldürülmeyip Isfahan'a gönderilmesi. Hamedan'da bulunan Sultan II. Mesud'un Konya'ya gelerek ikinci defa Anadolu Selçuklu tahtına oturması.

 

1304:

Gazana Han'ın ölümü üzerine İlhanlı tahtına Muhammed Olcaytu'nun geçmesi ve Anadolu'daki Moğol kuvvetleri komutanlığına İrincin Noyan'ın tayin edilmesi.

 

1308:

II. Mesud'un ölümü üzerine yerine oğlu V. Kılıç Arslan'ın tahta geçmesi. (Birçok araştırmacı II. Mesud'un ölümü ile Anadolu Selçuklu Devleti'ni bitirmektedir. Çünkü 1305'ten sonra kaynaklardaki hiçbir olayda II. Mesud'un adının geçmemesinin yanı sıra ölüm tarihi de farklı verilmektedir. Fakat ölümüne ilişkin genel kabul gören tarihçiler 1308 veya 1310'dur. Konya takvimi II. Mesud'dan sonra oğlu Kılıç Arslan'ın tahta geçtiğini belirtir. Ancak kaynaklarda hiçbir faaliyetinden söz edilmez. Bu nedenle bazı tarihçiler Anadolu Selçuklu Devleti'nin II. Mesud'un ölümü ile son bulduğunu kabul ederken, bazıları da Timurtaş'ın 1318'de Anadolu valiliğine atanması üzerine Selçuklu şehzadelerini öldürtmesini esas alarak 1318 yılını kabul ederler.)

 

1312:

Sultan Olcayto'nun, Memluklere karşı başarısız bir sefere girişmesi, bundan ve İrencin'in zulümleriyle ezilen halkın durumundan faydalanan Karamanoğullarının Konya'yı işgal etmeleri ve diğer Uc Türkmenlerinin de ayaklanarak Moğol hakimiyetini çökertmeye çalışmaları.

 

1313:

Sinop beyi ve dünyaca meşhur denizci olan Pervane oğlu Gazi Çelebi'nin babası Mesud Bey'in intikamını almak için Trabzon Rumları ile Müttefik olarak, Cenevizlilere karşı zaferler kazanması.

 

1314:

Karamanlıların Konya'yı işgali ve diğer Türkmen beyliklerinin Moğollara karşı harekete geçmelerini öğrenen Sultan Olcayto'nun İrencin'i geri çekip Çoban Bey'i Anadolu'ya göndermesi, bütün Türkmen beyliklerinin davete uyup itaat göstermeleri ve huzuruna varmaları, Karamanlıların itaat etmemeleri sebebiyle Emir Çoban'ın Konya üzerine hareketi, onu oyalayan Karamanlıların geceleyin gizlice memleketlerine dönmeleri.

 

1315:

Çoban Bey'in, handan malikâne olarak aldığı Malatya'nın Memluk emiri Seyfeddin Tengiz tarafından işgalini öğrenip derhal Konya'dan Malatya'ya gitmesi.

 

1317:

Ebu Said Bahadır Han'ın Çoban Bey'in oğlu Timurtaş'ı Anadolu genel valiliğine göndermesi. Timurtaş'ın Selçuklu saltanatına nihayet vermesi ve dağıtılan hanedana mensup şehzadelerin Uc Beyliklerine sığınmaları, Timurtaş'ın Kilikya seferi ve Tarsus bölgesini işgali.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!