"Konya kentinde olağanüstü yapılar, çeşitli kişilere ait çok sayıda tablo ve resim var. Bunlar, öyle ki, bir konuşmadıkları kalıyor."
Antalya Patriği Makari

11. Yüzyıl

1044:

Yoğun Türk nüfusunun Doğu'dan ilerleyip Karahanlı devleti sınırlarına girmesi.

 

1048:

İbrahim Yınal'ın yurt arayan büyük bir Türkmen kitlesini Anadolu cihadına göndermesi ve onun Selçuklu ordusu ile gelip Bizanslılara karşı Hasankale zaferini kazanması, Erzu rum'un fethi, Oğuzlar'ın Trabzon'a ve Orta Anadolu'ya kadar yayılmaları.

 

1059:

Türklerin Sivas ve Malatya şehirlerini işgali.

 

1064:

Alp Arslan'ın Kafkasya ve Doğu Anadolu seferi, Kars'ın fethi (16 Ağustos).

 

1065:

Şamani Uz (Oğuz) ların 600,000 kişi halinde Tuna'yı geçip Balkanlara inmeleri.

 

1067:

Selçuklu istilasının Orta Anadolu'da yayılması, Kayseri, Niksar ve Konya şehirlerinin fethi.

 

1068:

Afşın'ın Anadolu'yu istila edip, İstanbul boğazına kadar ilerlemesi, Amuriye ve Honas'ın fethi.

 

1071:

Alp Arslan'ın Fatimilere karşı Suriye seferi, Malazgirt ve Halep'i Selçuklu idaresine alması. Alp Arslan'ın Bizans ordusunu yenerek 26 Ağustos Cuma günü Büyük Malazgirt Seferini kazanması,İmparator Romanos Diogenes'in sultana esir düşmesi ve Bizans'ın Selçuklulara tabiiyeti kabul etmesi. Zaferin Türk ve İslam tarihlerinde bir devir açması, dünya tarihinde bir dönüm noktası teşkil etmesi.

 

1072:

Alp Arslan'ın barışı bozan Bizans'a karşı Türklere Anadolu'nun fethini emretmesi, Artuk Bey'in Anadolu'yu Sakarya havzasına kadar işgali. Alp Arslan'ın Türkistan seferi ve bir batınî tarafından şehit edilmesi.

 

1073:

Süleymanşah ve kardeşlerinin, Doğu Anadolu'daki Türkmen grupları tarafından lider olarak tanınması. Melikşah'ın amcası Kavurt Bey'i mağlup ederek Selçuklu imparatorluğuna hakim olması, Artuk Bey'in Anadolu'dan İran'a çağrılması.

 

1074:

Süleymanşah'ın Antakya'yı kuşatması ve 20.000 altın karşılığı haraca bağlaması. Türklerin bütün Anadolu'ya yayılmaları üzerine imparator Mihael'in yardım maksadı ile Papa'ya müracaatı, olumlu bir netice alamayınca da Sultan Melikşah'a başvurması.

 

1075:

Süleymanşah ve kardeşi Mansur'un Konya ve Gevele Kalesi'ni alıp batıya doğru ilerlemesi ve Türkiye Selçukluları devletini kurması.

 

1078:

Süleymanşah ve kardeşinin Bizans'taki taht mücadelelerinden yararlanarak, Boğaz'ın Anadolu sahillerinde etkili bir siyasi güç haline gelmeleri ve destekledikleri Nikephoros Botaneiates'in Bizans tahtına çıkması.

 

1080:

Süleymanşah tarafından İznik'in fethi.

 

1081:

Anadolu Selçukluları'nın ilk siyasi antlaşması olan Drakon Çayı ile Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos'un Süleymanşah'a hediye adı altında yıllık haraç vermesi, buna karşılık Süleymanşah'ın da Drakon Çayı'nı Bizans ile sınır kabul etmesi.

 

1082:

Süleymanşah'ın Doğu'ya dönüp Çukurova'ya sefere girişmesi ve Tarsus'u fethi.

 

1083:

Kilikya bölgesinin fethi (Adana, Anzarbos, Misis).

 

1084:

Antakya'nın zaptı sırasında Karategin adında bir Türk beyinin Karadeniz sahilindeki Sinop'u alması.

 

1085:

Antakyalıların daveti üzerine Süleymanşah ordusu ile gizlice hareket edip bu şehri fethetmesi, Danişmendli Gümüştekin Ahmed Gazi'nin Malatya'yı kuşatması, Çankırı ve Kastamonu fatihi Karatekin'in Sinop'u, Buldacı'nın Elbistan ve yukarı Ceyhan bölgesini alması.

 

1086:

Süleymanşah'ın, Halep'i kuşatması üzerine Melikşah'ın kardeşi Tutuş ve Artuk ile savaşarak 5 Haziran'da şehit olması ve Halep kapısında defni.

 

1087:

Süleyman Şah'ın ölümünden sonra, rivateye göre Ebu'l-Kasım'ın kendisini sultan ilan etmesi ve kardeşi Ebu'l-Gazi'yi de Kapadokya emirliğine getirmesi. Bizanslılarla Selçuklular arasında antlaşma yapılması.

 

1088:

İzmir bölgesinde devlet kuran Çaka Bey'in donanması ile Bizans'a karşı başarılı seferler düzenlemesi, Bizanslıları bozguna uğratan Peçeneklerin Lüleburgaz'a kadar ilerlemeleri üzerine Bizans devletinin müşterek taaruz için Çaka Bey ile ittifak yapması.

 

1089:

Peçenekler üzerine yürüyen Alexis Komnenos'un Silistre'de mağlup olarak İstanbul'a kaçması.

 

1091:

Bizanslıların Kumanlar ile birlikte 29 Nisan'da Peçenekler'i Meriç üzerinde mağlup ve imha etmesi, Çaka Bey'in Bizanslılara karşı Adalar denizinde savaşa devam etmesi.

 

1092:

Melikşah'ın ölümü üzerine I. Kılıç Arslan'ın, Bizanslıları Marmara kıyılarından atması Melik Şah'ın İznik üzerine ve Selçuklulara karşı göndermiş olduğu Bozan'ın, onun ölümü sebebiyle Anadolu'dan ayrılması.

 

1093:

I. Kılıç Arslan'ın, Çaka Bey'in denizlerdeki gücünden yararlanarak Marmara sahillerine yerleşmeye çalışan Bizans kuvvetlerini bu bölgeden çıkartması. Çaka Bey'in Abydos'u kuşatması.

 

1095:

I. Kılıç Arslan'ın devletini kuvvetlendirdikten ve Bizans ile antlaşma yaparak emniyetini sağladıktan sonra Doğu Anadolu'da fetihlere başlaması ve Gabriel'in elinde bulunan Malatya'yı kuşatması.

 

1096:

Türk fetihlerine karşı Haçlı seferlerinin hazırlanması ve Haçlıların İznik üzerine hareketi, Kılıç Arslan'ın kardeşinin Haçlıları imhası. Çaka Bey'in güçlenmesini tehlikeli bulan, I. Kılıç Arslan'ın kayınpederini bir ziyafet esnasında öldürtmesi ve Bizans ile ittifak yapması.

 

1097:

Haçlı ordusu komutanlarının İstanbul'da Aleksios Komnenos'a bağlı kalacaklarına dair ant içmesi. Bizans ve Haçlı ordularının İznik'i kuşatması ve bu sırada Malatya'yı kuşatan Kılıç Arslan'ın İznik'e yetişmesine rağmen İznik'in düşmesi. Sultanın, Eskişehir'de Haçlılarla yaptığı savaşı kaybetmesi. Büyük kayıplar vermelerine rağmen Haçlıların Antakya önlerine gelmesi.

 

1098:

Danişmendli İsmail'in Trabzon dukası Gabras'ı mağlup ve katledip, Bayburt'u Rumlardan alması.

 

1100:

Danişmend Ahmed Gazi'nin, Malatya civarında Haçlılar'a karşı büyük bir zafer kazanması ve esir aldığı Haçlı komutanlarını Niksar'da zindana atması

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!