"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Karamanoğulları

Orta Anadolu’nun güneyinde kurulmuş olup Anadolu beyliklerinin en önemlilerinden biridir. Karamanoğulları’nın, Oğuzların Afşar boyundan geldiği ve beyliğin kurucusu Karaman’ın babası Nûre’nin ünlü bir sûfî şeyhi olduğu bilinmektedir. Karamanlılar, XIII. yüzyılın ilk yarısından itibaren Moğolların önünden kaçarak Anadolu’ya gelmişler ve Selçuklu sultanı I.Alâeddin Keykubad tarafından Ermenak vilayetine yerleştirilmişlerdir (625/1228). Nûre Sûfî, bir Babaî şeyhi olarak Türkmenler üzerinde nüfuz tesis etmiş ve gazaya çıkarak, Hıristiyanlara ait Ereğli gibi yerleri zaptederek arazisini genişletmiştir. Ölümünden sonra yerine oğlu Kerimeddin Karaman geçti. Civardaki kasabalar ve Ermenak’ı aldı. Karamanlılar’ın nüfuz sahasının genişlemesi Selçuklu sultanı IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın onlardan çekinmesine sebep oldu. Selçuklu sultanı Karamanlılar’a Lârende Kalesi’ni verdi ve onlarla akrabalık tesis etti. Fakat uç beylerinin bazılarının cezalandırılmasından endişeye düşen ve bir gün sıranın kendilerine de geleceğini düşünen Karaman Bey 20.000 kişilik bir kuvvetle Konya üzerine yürüdü (659/1261). Yapılan savaşta Selçuklu kuvvetleri karşısında mağlup olarak geri çekildi. Karaman’ın yaklaşık 659/1261’de ölümünden sonra yerine oğlu Mehmet Bey geçti. O da babasının siyasetinden vazgeçmeyerek Konya üzerine yürüdü ve cimri lakabı verilen Alâeddin Siyavuş’u Selçuklu sultanı ilan etti. Mehmet Bey ve Siyavuş 10 Zilhicce 675/15 Mayıs 1277’de Konya’ya girdiler. Mehmet Bey Siyavuş’un veziri oldu. Yine o, Türkçe’nin resmî dil olmasına karar verdi. Fakat Akşehir ve civarına yapılan bir sefer dönüşünde Karamanoğulları Konya’ya sokulmadılar. Sahip Cüveynî idaresindeki Selçuklu ordusu Konya’ya yardıma gelmişti. Mehmet Bey bu ordu karşısında yenildi ve yakalanarak kardeşleri ile beraber öldürüldü (676/1277). Bu olay bir süre için Karamanlıları sindirdi. Mehmet Bey’den sonra kardeşi Güneri Bey aile reisi olmuştu. Karamanlılar Selçuklu ailesi arasındaki saltanat kavgalarına karıştılar. Güneri Bey Ermenilerin elinde bulunan Tarsus üzerine bir sefer yaparak burayı tahrip etti (685/1286). Fakat Ermenilerin tahriki üzerine Moğollar aynı yılda Lârende ve civarını tahrip ettiler. Karamanoğulları bundan sonra bazen Moğollar ile savaştılar, bazen de barıştılar. İlhanlıların çöküşü ile ilişkileri ilk defa Alâeddin Ali Bey zamanında başladı. Alâeddin Ali Bey’in Osmanlılara karşı Eretnaoğulları ve Türkmen beyleri ile bir ittifak hazırlama gayretleri, Sultan I.Murat’ın aldığı yerinde tedbirler ile neticesiz kaldı (762/1361). Karamanlılar fırsat buldukça zaman zaman Osmanlı topraklarına saldırıyorlardı. Nihayet Yıldırım Bayezid, onların Ankara’ya yaptıkları baskından sonra, büyük bir ordu ile Karaman seferine çıktı. Alaeddin Ali Bey, Akçay’da Osmanlılara yenilerek Konya’ya sığınmak zorunda kaldı. On günlük bir kuşatmadan sonra Konya halkı, şehri Sultan Yıldırım Bayezid’e teslim etti. Alaeddin Ali Bey yakalanarak öldürüldü (800/1397-8).

 

Yıldırım Bayezid’in Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilmesi ve esir düşmesi üzerine (804/1402), Karamanoğulları Beyliği tekrar canlandı. Bu sırada beyliğin başına Alâeddin Ali’nin oğlu Mehmet Bey geçmişti. Mehmet Bey Fetret Devri’nde Osmanlı şehzadeleri arasındaki taht mücadelelerinden istifade etmeyi bildi. Neticede Konya, Karamanlılara iade edilerek iki taraf arasında barış yapıldı (818/1415). Mehmet Bey bundan sonra kendisine destek bulmak amacıyla Memluklulara tâbi oldu (820/1417). Fakat bir süre sonra Memluklular ile arası açıldı. Bir ara esir edilerek Kahire’ye gönderildiyse de sonra serbest bırakılarak beyliğin başına geçti. Mehmet Bey Osmanlıların elinde bulunan Antalya’yı kuşattığı sırada öldü (826/1423). Yerine oğlu II. İbrahim geçti. İbrahim Bey de fırsat buldukça Osmanlı topraklarına saldırmaktan geri durmuyordu. II. Murat onun bu davranışı yüzünden büyük İslam âlimlerine başvurarak Karamanoğlu aleyhine fetva aldı, Macarlar ile Segedin Anlaşması’nı (848/1444) imzaladıktan sonra İbrahim Bey üzerine yürüdü. Çaresiz kalan II. İbrahim Bey ağır şartlar altında Osmanlılar ile barış yaptı. İbrahim Bey 852/1448 yılında Kıbrıslıların elinde bulunan Gorigos’u (Kız Kalesi) zaptetti. İstanbul’un fethi hazırlıkları sırasında Karamanoğulları Venedikliler ile bir ticaret anlaşması yaptı (857/1453). İbrahim Bey’in sağlığında, oğulları, Karaman tahtına geçebilmek için mücadeleye giriştiler. Neticede Osmanlıların yardımı ile Pîr Ahmet, Karaman hükümdarı oldu. Bu yardım karşılığında Akşehir, Beyşehir ve Ilgın’ı Osmanlılara terk etti (869/1465). Fakat onun Akkoyunlular ve Venedikliler ile anlaşması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet, Karaman ülkesine yürüdü. Osmanlı kuvvetleri Konya’yı aldı. Akkoyunlu Uzun Hasan ve Venedik Cumhuriyeti’nin teşebbüsleri, Karaman ilinin Osmanlılar tarafından alınmasını önleyemedi. Osmanlılar 877/1473’te Otlukbeli’nde Uzun Hasan’ı yendikten sonra Karaman ülkesine tamamıyla sahip oldular. Karaman Beyliği’nin son hükümdarı Kasım Bey, Osmanlıların himayesinde, ölüm tarihi olan 886/1483’e kadar İçel taraflarında hükümet sürmüştür. Onun ölümüyle Karamanoğulları Beyliği sona ermiş oluyordu.

 

Karamanoğulları Beyliği’nde Türk sanatı, Selçuklu sanatının bir devamıdır. Merkezleri Karaman, yani Lârende ise, güzel sanatlar ve kültürel faaliyetin önemli bir merkezi olmuştur. Karamanlılar’dan günümüze çok zengin mimari eserler kalmıştır.

KARAMANOĞULLARI YAPILARININ İŞLEVLERİNE GÖRE LİSTESİ

1.      Camiler ve Mescidler

 

AKSARAY

Ulu Cami                                                           1408                                    Ayakta

 1. başları                                Yok
 2. Sarıyakub Mescidi                                        XIV. yy. sonları                                Yok

 

 

AKŞEHİR

İplikçi Camisi                                                  1337/1338                       Yenilenmiş

 1.                              Ayakta

Yazıcı Mescidi                                               

 1. (Şirvani H. Ramazan Mescidi)                 --                                            Yıkılmış

Gevher İmre (İki Kapı) Mescidi              --                                            Yok

Hacı Ömer Mescidi                                       --                                            Yok

 1. Yok

 

 

ALANYA

Mahmut Bey Camii                                      1373/1374                       Harap

Oba Camisi                                                       1373/1374                       Yok

Mahmut Seyyidi Camisi                             1461/1462                       Yenilenmiş

 

 

ANAMUR

Mamuriye Camii                                           1450/1451                       Ayakta

Akcami                                                              XIV. yy.

 

 

ÇUMRA

 1. Ayakta

 

 

EREĞLİ

Ulu Cami (Fahruddin Ahmet Bey)        1349/1350                       Yok

Ulu Cami (Kıble Mescidi)                          1455/1456                       Ayakta

 1. Yenilenmiş

Ağa Camisi                                                       --                                            Yok

Kale-i Mindor Camisi                                   --                                            Yok

 

 

ERMENEK

Akça Mescid                                                    1300/1301                       Ayakta

Ulu Cami                                                           1302/1303                       Ayakta

 1. Yenilenmiş

Havasıl Camisi                                                1371/1372                       Ayakta

Meydan Camisi                                              1436 Öncesi                     Ayakta

 1. Ayakta
 2. Ayakta

Değirmenlik Camisi                                     --                                            Yok

Gargara Camisi                                               --                                            Yenilenmiş

 1. Yenilenmiş

 

 

GÜLNAR

Zeyne Camisi                                                  1421/1422                       Ayakta

 

 

KARAMAN

Bosala Camisi                                                 1316                                    Ayakta

Aktekke Camisi                                              1370                                    Ayakta

Hacı Celal Mescidi                                         1363/1364                       Yenilenmiş

Şahruh Camisi                                                1375/1376                       Yenilenmiş

Hatun Mescidi ve Zaviyesi                        1380 civarı                       Yok

Yunus Emre Camisi                                     1384 Öncesi                     Ayakta

 1. Yenilenmiş
 2. Alaaddin Bey Camisi                                    XIV.yy.                                Yok      
 3. Yenilenmiş
 4. Yenilenmiş       
 5. Ayakta
 6. Bugünkü Cami 1533-1534’te

yeniden yapılmıştır.

Atlubey Mescidi                                             1426 civarı                       Yok

Dikbasan Camisi                                              1436 civarı                      Ayakta
Hoca  Mahmud Mescidi                                1451                                    Ayakta
Taci Camisi (Kazımkarabekir)                               XV. yy.                         Ayakta
Fenari Camisi                                                  XV. yy.                             Yok
Çelebi Mescidi                                                 XV. yy.                             Ayakta
Araboğlu Camisi                                            XV. yy.                               Ayakta
Gazalpa Camisi                                               XV. yy.                             Ayakta
Halil Efendi Mescidi                                     XV.yy.                                   Ayakta
Toraman Mescidi                                          XV. yy.                                Yenilenmiş
Karabaş Veli Camisi                                      XV.yy.                                 Ayakta
Tapucak Mescidi                                           --                                       Ayakta
Orta Camisi (Taş kale)                                XIV. yy.                                 Ayakta
Akşehir Camisi                                               XIV. yy.                             Ayakta
Büyük Cami (Kazım Karabekir)             XV. yy.                                          Ayakta
Davgandos Camisi (Çiğdemli)                 XV. yy.                                       Ayakta
Gökçeköy Camisi (Çiğdemli)                   --                                               Yok
Zosta Camisi (Akarköy)                             --                                            Yok
Çinili Camisi                                                     --                                    Yok
Deli Mescid                                                       --                                    Yok
Hasan Basri Camisi                                       --                                         Yok
Sultan Camisi                                                  --                                      Yok
Karaman Şah Camisi                                    --                                          Yok
Koçak Dede Mescidi                                     --                                           Yenilenmiş
Kudbuddin Mescidi                                      --                                            Yok
Mısır Hoca Mescidi                                       --                                            Yok
Nizamşah Camii                                             --                                         Yok
İç Kale Mescidi                                                               --                         Yenilenmiş

KONYA

İplikçi Camisi                                                   1371-143                           Ayakta
Fahrünnisa Mescidi                                      1376 civarı                       Yenilenmiş
Dursunoğlu Camii                                         XIV.yy.                                Ayakta
Kadı Mürsel Camii                                         1409/1410                       Yenilenmiş
Meram Mescidi                                              1402/1424                       Ayakta
Danişmend Hacı Mustafa                                                                                        
(Tahta Tepen Camisi)                                 1434 öncesi                      Yenilenmiş
Şerafeddin Camii                                           1441 civarı                       Yenilenmiş       
Şazbey Ağa Mescidi                                      XV. yy.                                                Yenilenmiş
Nasuhbey Mescidi                                         XV. yy.                                 Ayakta
Şeyh Vefa Camisi                                           XV. yy.                                 Yenilenmiş

 

MUT
Lal Ağa Camii                                                  1356-1391                        Ayakta
Hocenti Cami (Derinçay)                          1364/65                             Harap
Dağ Camii (Mut öreni)                                XIV.yy.                                                Harap

 

ŞARKİKARAAĞAÇ
Zekeriya Camii                                                13571358                          Yok

NİĞDE
Şah Mescidi                                                       1413/1414                       Ayakta
Eskiciler Mescidi                                            1421                                    Yok
Hoca İbrahim Mescidi                                  1421                                    Yok
Kabe Mescidi                                                    1426                                    Yenilenmiş
Üzüm Pazarı Mescidi                                   XV.yy.                                  Ayakta
Hanım Mescidi                                                1452                                    Ayakta
Ayas Ağa Mescidi                                           1454                                    Yok
Altunhisar Karamanlılar Camisi              XV. yy.                                 Ayakta
Hacı Hocenti Camisi (Bor)                         1410/1411                       Ayakta
Sarı Ali Camisi (Bor)                                     XV.yy.                                  Ayakta

Sarı Cami (Bor)                                                               1409-1410                        Yenilenmiş
…?... Mescidi (Bor)                                         1409-1410                        Yok

 

ÜRGÜP
İbrahim Bey II Camisi                                  1423-1464                        Ayakta
Taşkınpaşa Camisi                                         1442/1443                       Ayakta

 

2.      Medrese – İmaret – Tekke – Zaviye ve Dar-ül Huffazlar

 

AKSARAY

Zincirli Medrese                                            1337/38                             Ayakta
Karamanoğlu Cami,                                     XV. yy.                                 Yok
imareti ve medresesi                                                                                                                

 1. Ayakta
  Derviş Taptuk Zaviyesi                              1406-1407                        Yok

 

 

AKŞEHİR

Zincirli Medrese                                            1417                                    Yok

 

 

3.      ALANYA

 1. Harap

Obaköy Mevlevihanesi                               --                                            Yok

 1. Harap

 

 

BEYŞEHİR

İsmail Aka Medresesi                                  1369-1370                        Harap

 

EREĞLİ

Şeyh Şıhabu’d din Sühreverdi                  1393                                    Kısmen Harap

Zaviye ve Türbesi

 

ERMENEK

 1. Yok

Tol Medrese                                                    1339                                    Ayakta

 

GÜLNAR

Şeyh Aliyyi Semerkandi Tekkesi           1435-1454                        Ayakta

Ve Türbesi

 

KARAMAN

Emir Musa Medresesi                                 1330/1345                       Yok

Hatuniye Medresesi                                     1381/1382                       Ayakta

İbrahim Bey İmareti                                   1432-1433                        Ayakta

Karabaş Veli Tekkesi                                   144/1467                          Ayakta

 1. Harap

Emir Bey Medresesi                                    1393 öncesi                      Yok

Hoca Mahmud Dar-ül Huffazı                 1451                                    Yok

Traşcı Baba Zaviyesi                                   1412 öncesi                      Yok

Mansur Dede Zaviyesi                                1354                                    Yok

 1. İsmail Hacı Zaviyesi                                    XIV.yy. öncesi                  Harap

Haydar Hane Zaviyesi                                 1380 civarı                       Yok

 1. Emirşah Zaviyesi                                          XIV.yy.sonu                      Yok

 

 

KONYA

Ebu İshak Kazeruni Zaviye                       1418                                    Ayakta                               

ve Türbesi                                                       

Hasbey Dar-ül Huffazı                                1421                                    Ayakta

Meram Dar-ül Huffazı                                1424?                                  Ayakta

Ali Efendi Muallimhanesi                          1429                                    Ayakta

Pir Hüseyin Bey Dar-ül Huffazı              1427-1428                        Yok

Zerger Ahmed Dar-ül Huffazı                  1466-1467                        Yok

 1. Paşa Hondi Dar-ül Huffazı                        XV.yy.                                  Yok
 2. Demirkapı Dar-ül Huffazı                         XV. yy.                                                Yok
 3. Yok
 4. Yok
 5.                 Yok
 6. Yok
 7. Yok
 8. Yok
 9. Yok
 10. Yok

İbrahim Bey İmareti                                   1463-1464                        Yok

Unkapanı Medresesi                                    1463-1464                        Yok

 1. Yok

Molla Medresesi                                            --                                            Yok

 1. Yok

 

 

MUT

Lal Ağa Medresesi                                         1339/1340                       Yok

Hocenti Medresesi                                        1364/1365                       Harap

 

 

NİĞDE

Akmedrese                                                      1409-1410                        Ayakta

ÜRGÜP

 1. Harap

 

 

4.      Kümbetler ve Türbeler

 

AKSARAY

Şeyh Hamza Türbesi                                   1389/1390                       Ayakta

Şeyh Hamit Veli Mescidi ve Türbesi     1412                                    Ayakta

 1. Baydı Hatun Türbesi                                   XIV.yy.sonu                      Yok

Eslim Paşa Hatun Türbesi                         --                                            Yok

Hashas Baba Türbesi                                   --                                            Harap

 

 

AKŞEHİR

Şeyh Eyüp Türbesi                                       1328/29                             Ayakta

Şeyh Mahmut Hayran Türbesi                                1409/1410                       Ayakta

Seydi Yunus Türbesi                                    1417/1418                       Yıkılmış

 

 

ALANYA

Alaeddin Bey Türbesi                                  1373/1374                       Ayakta

 1. Ayakta

Mahmut Seyyidi Türbesi                           1461/62                             Harap

 

 

ANAMUR

 1. Harap

 

CİHANBEYLİ

 1. Ayakta

 

ERDEMLİ

Sinan Bey Türbesi                                         1504-1514?                      Ayakta

 

EREĞLİ

Şeyh Şehabeddin Türbesi                          1390/91                             Ayakta

 

ERMENEK

Karamanlılar Türbesi (Balkusan)          1302                                    Harap

 1. Harap

(Güneyyurt)

 

 

GÜLNAR

 1. 18.yy.Onarımıyla ayakta

KARAMAN

Garip Dede Türbesi                                      1363/1364                       Harap

Melek Hatun Türbesi                                   1381                                    Ayakta

Asil Melek Türbesi                                        1387                                    Harap

Emir Çelebi Türbesi                                     1393/1394                       Yok

 1. Harap

Alaaddin Bey Türbesi                                  1400’ler civarı                 Ayakta

Halil Efendi Kümbeti                                   1410/1430 arası            Ayakta

Ahmet Paşa(Zeyve Sultan) türbesi       1421                                    Ayakta

 1. Ayakta

İbrahim Bey Kümbeti                                 1464?                                  Ayakta

Karabaş Veli Türbesi                                   1465 civarı                       Ayakta

 1. Harap
 2. Ayakta

 

 

KONYA              

 1. Ayakta

Şucaeddin Türbesi                                        1348/1349                       Ayakta

Turgutoğlu Türbesi                                     1431/1432                       Ayakta

 1. Ayakta

Fakih Dede Kümbeti                                    1455/1456                       Ayakta

 

 

MUT

Osman Bey (Büyük Kümbet)                  1364/65                             Ayakta

 1. Ayakta

 

 

SEYDİŞEHİR

Rüstem Bey Kümbeti                                  1422                                    Ayakta

 

 

ÜRGÜP

Taşkın Paşa Kümbeti                                  1342/1343                       Ayakta

Açık Türbe (Hızır Bey)                                              1351-1355                        Ayakta

 

 

5.      Hanlar – Kervansaraylar

 

AKSARAY

Karamanoğlu İbrahim Bey                       1463-1464                        Yok

Kervansarayı

 

ANAMUR

 1. Harap

 

 

KARAMAN

 1. Harap
 2. Harap
 3. Harap

 

 

KONYA

 1. Onarılmış
 2. Harap
 3. Harap
 4. Harap

 

 

MUT

 1. Ayakta

 

NİĞDE

Sarı Han                                                             1357                                    Onarılmış

 

6.      Hamamlar

 

ALANYA

Gülefşan Hamamları

 1. Harap

 

ANAMUR

 1. Harap

 

EREĞLİ

Yeni Hamam                                                   1455-1456                        Yok

 1. Ayakta

 

ERMENEK

 1. Karamanoğlu Hamamı                                               XIV.yy.başları                  Harap

Tol Medrese Hanımı                                    1339-1340                        Yok

 1. Murat Paşa Hamamı                                    XIV.yy.başları                  Yok

 

KARAMAN

Hatun Hamamı                                              1381-1382                        Harap

 1. Lal Hamamı                                                     XIV.yy. sonları                 Harap, yenilenmiş
 2. Harap
 3. Ayakta
 4. İlisıra Hamamı (Yollarbaşı)                     XIV.yy. Kısmen                               Ayakta
 5. Harap

 

KONYA

Meram Hamamı                                            1423-1424                        Ayakta

Mahkeme Hamamı                                      1463-1464                        Ayakta

Fenari Hamamı                                              1428-1429                        Yok

Ali Murad Hamamı                                       1466-1467                        Yok

Şaz Bey Ağa Hamamı                                  1424-1425                        Yok

Piri Bey Hamamı                                          --                                            Yok

 

 

MUT

Lal Ağa Hamamı                                            1430-1431                        Yok

 

 

NİĞDE

Ak Medrese Hamamı                                   1409-1410                        Yok

 1. Yenilenmiş

 

ŞARKİKARAAĞAÇ

Emir Mahmud Bey Hamamı                    357-1358                           Harap

 

 

7.      Köprüler

 

ALANYA

 1. Yıkılmış
 2. Ayakta

 

ANAMUR

 1. Ayakta
 2. Ayakta
 3. Taş Köprü                                                         XIV.yy.sonları                  Yol altında
 4. Taş Köprü(Nasrettin Köyü)                     XIV.yy                                 Ayakta

 

BOZKIR

 1. Yıkılmış

 

EREĞLİ

 1. Harap
 2. Ayakta
 3. Ayakta

 

ERMENEK

Görmeli Köprüsü                                          1384                                    Ayakta

 

KARAMAN

 1. Ayakta
 2. Ayakta
 3. Ayakta

Göndere Köprüsü                                          1405-1406                        Ayakta

 

MUT

 1. Ayakta
 2. Ayakta
 3. Yıkılmış

 

8.      Çeşme  - Kuyu – Sarnıç

 

ALANYA

 1. Ayakta

 

KARAMAN

Şahruh Çeşmesi                                             1375                                    Yenilenmiş

Alacasuluk Kuyusu                                       382-1383                           Harap

 1. Harap

İmaret Çeşmesi                                              1432-1433                        Harap

 1. Yok
 2. Harap
 3. Harap

 

 

KONYA

Bağ-ı Kutlu (Dokuz Çeşmeler)                                1454-1455                        Yok

 

9.      Köşkler-Kasırlar

 

ALANYA

 1. Harap
 2. Harap
 3. Yok
 4. Harap

 

BOZKIR

 1.                 Yok

 

EREĞLİ

 1. Yok

Konak                                                                 --                                            Yok

 

ERMENEK

Bergün Yaylası Köşkleri                             --                                            Yok

 

NİĞDE

 1. Yok

 

 

10. Kaleler

 

AKSARAY

Aksaray Kalesi                                                1406 (Onarım)                               Harap

 

AKŞEHİR

Akşehir Kalesi                                                 1381-1467                        Harap

 

ALANYA

İç Kale                                                                1423-1424 Onarım       Ayakta

 

ANAMUR

Mamuriye Kalesi                                           1450-1451 Yenileme   Ayakta

 

ERDEMLİ

 1. Kız Kalesi                                                          XV.yy. Onarım                 Ayakta
 2. Lamas Kalesi                                                   XV.yy. Onarım                 Harap

 

ERMENEK

Ermenek Kalesi                                             ---Onarım                          Harap

 1. Menan Kalesi                                                   XIV.yy. Onarım                               Harap

 

KARAMAN

Karaman Kalesi                                              --- Yenileme                     Kısmen ayakta

Kazımkarabekir Kalesi                               --- Onarım                         Yok

Yollarbaşı Kalesi                                            --- Onarım                         Yok

 

KAYSERİ

 1. İç Kale                                                                XV.yy. Onarım                 Harap

 

KONYA

Konya Kalesi                                                   --- Onarım                         Yok                      

 

MUT

Mut Kalesi                                                        XIII-XIV.yy. Yenileme  Harap

 

NİĞDE

Niğde Kalesi                                                     --- Onarım                         Harap

 

SİLİFKE

Silifke Kalesi                                                    --- Onarım                         Harap

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!