"Alâeddin Keykubad'ın hayrat eserleri zamanın sayfaları üzerinde ve ülkenin her tarafında güneş ışığı kadar parlaktı."
Kerîmüddin Aksarâyî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri » Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti

Devletin kurucusu Kadı Burhaneddin Ahmed’in ailesi aslen Harezmli olup, Oğuzların Salur boyundan gelmektedir. Burhaneddin, kadılığı sırasında siyasi hayatta kendini göstermeye başlamıştı. Bu başarıları üzerine Eretnaoğulları’ndan Ali Bey, Muharrem 720/1378 Mayısı’nda Kadı Burhaneddin’i vezirlik makamına getirdi. Eretna Devleti’nde iktidarı ele geçirmek için yapılan mücadelede Kadı Burhaneddin rakiplerini öldürerek nâib oldu. Bir müddet sonra da Sivas’ta sultanlığını ilan etti (783/1381). Kadı Burhaneddin, hükümdarlık süresi içinde Amasya emirliği, Erzincan emirliği, Candaroğulları, Karamanoğulları ve Taceddinoğulları ile mücadele ederek bu beylikler üzerinde nüfuz tesisinde muvaffak oldu. Memluk sultanı Berkuk ile Kadı Burhaneddin arasında dostluk ancak Timur tehlikesi nedeniyle kurulabildi. Kadı Burhaneddin’in Akkoyunlular ile önceleri kötü olan ilişkileri ise 790/1386’dan sonra düzelmişti. 791/1389’daki Kosova Savaşı’na kadar Osmanlılar ile arasındaki dostane ilişkiler devam etti. Bu tarihten sonra onun batıya yayılma siyaseti ve Osmanlı nüfuz sahasını tehdide başlaması, ayrıca Taceddinoğulları ve Candaroğulları gibi beyliklerin tahrikleri, iki devlet arasındaki dostluğun bozulmasına sebep olmuştu. Sonuçta bu iki devlet arasında savaş kaçınılmaz oldu ve Kadı Burhaneddin öncü kuvvetleri, Osmanlı öncülerini Çorumlu sahrasında ağır bir yenilgiye uğrattı (794/1392). Fakat iki taraf arasındaki mücadele, Timur tehlikesi ortaya çıkınca yerini tekrar dostane ilişkilere bıraktı. Kadı Burhaneddin’in daha sonra Akkoyunlular ile arası açıldı. Akkoyunlular’dan Karayülük Osman Bey, Sivas yakınındaki savaşta Kadı Burhaneddin’i ele geçirmiş ve öldürmüştür (800/1398). Sivas haklı Kadı Burhaneddin’in yaklaşık on dört yaşında bulunan oğlu Alâeddin Ali’yi hükümdar ilan etti. Bu sırada Timur’un Anadolu’yu istila tehlikesi baş gösterdi. Bu tehlike karşısında devleti idare edecek kuvvetli bir şahsiyet bulunmadığından Sivas halkı, şehri, Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid’e teslim etti. Bu suretle Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti sona eriyordu (800/1398).

 

Kadı Burhaneddin, iş bilir, âlim ve şair bir hükümdardı. Arapça ve Farsça’yı gayet iyi bildiği için üç dilde şiiler yazmıştır. Azeri lehçesinde Türkçe bir dîvânı vardır. Ayrıca Arapça “İksîr üs-Sa’âdât fî esrâr il-Ibâdât” gibi ilmî eserler de kaleme almıştır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!