"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Dilmaçoğulları

Doğu Anadolu’da kurulmuş olan Türk beyliklerinden birisi de Bitlis ve Erzen’de hüküm sürmüş olan Dilmaçoğulları’dır. Bu beyliğin kurucusu Dilmaçoğlu Mehmed (Muhammed) Bey, Sultan Alp Arslan devrinde Bekçioğlu Afşın, Ahmed Şah gibi Türkmen emîrleri ile Bizans idaresindeki Anadolu’ya akınlarda bulunuyordu. Dilmaçoğlu Mehmed Bey Malazgirt Savaşı’na da iştirak etmişti (464/1071). Daha sonra onu Halep çevresindeki fetihlere katıldığını görüyoruz. 478/1085 yılında Diyarbakır alındıktan sonra Bitlis ve Ahlat da Selçuklu kuvvetleri tarafından zapt edilmişti. Bitlis ve havalisi Mehmed Bey’in idaresine bırakılarak ona iktâ edildi. Bu suretle Dilmaçoğulları Beyliği kurulmuş oldu. Mehmed Bey’in yerine geçen Togan Arslan önce Türkiye Selçuklu sultanı I. Kılıçarslan’a, onun ölümünden sonra da Ermanşahlar’a bağlandı. Togan Arslan daha sonra Artuklular’dan İlgazi’ye tâbi olmuş ve bu hükümdarla beraber Haçlılara ve Gürcülere karşı savaşmıştı. Hüsameddin Kurtı zamanında (531-538/1137-1143), Irak Selçuklu sultanı Mesud, kardeşi Selçuk Şah’a Ahlat, Malazirt ve Erzen bölgesini iktâ etmişti (532/1138). Selçuk Şah bu bölgeyi tahrip ettiği gibi, halkına da kötü davranmıştı. Daha sonra Hısn Keyfa Artukluları’ndan Rükneddin Davut’un saldırısı üzerine Kurtı, Mardin’e giderek, yine Artuklular’dan Timurtaş’ın himayesine girmişti. Bu beylikten Fahreddîn Devlet Şah’ın (540–588/1145–1192) emirliği uzun müddet sürdü. O, 556–1161 ve 558-1163 yıllarında Gürcülere karşı yapılan seferlere iştirak etti. Bir müddet sonra Devlet Şâh ile Mardin hükümdarı Necmeddîn Alpı arasında anlaşmazlık çıktı. Devlet Şâh bu Artuklu hükümdarına karşı koyamayacağını anlamış ve Meyyâfârıkîn’e kadar giderek, itaatini bildirmek suretiyle muhtemel bir savaşı önlemişti (564–1168). Nihayet 558/1192 yılında Ermenşahlar’dan Begtimur, Bitlis’i zaptetti. Bundan sonra Dilmaçoğulları Beyliği Erzen ve havalisinde XIV. yüzyılın sonlarına kadar hüküm sürmüş, muhtemelen Akkoyunlular devrinde tarihi karışmıştır.

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!