"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Türk Devletleri

ANADOLU BEYLİKLERİ

 

Türkmenler, Gazneli Devleti’nin baskısıyla, kendi varlıklarının tehlikeye düştüğünü görerek batı yönünde hareket etmişler, bunlardan bir kısmı Irak-ı Acem, bir kısmı ise Azerbaycan’a girmişlerdir. Daha sonra bulundukları yerlerden Hakkari bölgesine girerek Doğu Anadolu’ya akınlara başlamışlardır. Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu ile Malazgirt zaferi (464/1071) arasındaki devrede Türkmenler daima Anadolu sınırlarını aşarak bu ülkenin doğu ve orta kısımlarına yayıldılar. Malazgirt Zaferi’nden sonra Bizans’ın direnme gücünün tamamen kırılması üzerine Türkmenler Anadolu’nun geri kalan kısımlarını da fethe giriştiler. Türkler için Anadolu artık yeni bir vatan olmuştu. Sultan Alp Arslan ile beraber Malazgirt Savaşı’na; Artuk, Tutak, Dânişmend, Saltuk, Mengücük, Savtegin ve Afşin gibi büyük emir ve beyler de katılmışlardı. İşte bu beylerden bazıları Malzagirt Zaferi’nin kazanıldığı yıldan itibaren Doğu Anadolu’da Türk beyliklerini kurdular.Artuklular

Artukular; Doğu Anadolu’da 1) Hısn Keyfâ ve Âmid, 2) Mardin ve Meyyâfârıkîn, 3) Harput’ta üç kol halinde hüküm sürmüş olan bir Türkmen sülalesidir. Bu sülale adını, ataları Selçuklu kumandanlarından Artuk b. Eksük’ten almıştır. Artuklula

Çobanoğulları

Çobanoğulları Beyliği, Kastamonu’da Türkiye Selçukluları’nın uç beyi (beylerbeyi) olarak bulunan, Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup Hüsameddin Çoban tarafından kurulmuştu. Sultan I.Alaeddin Keykubad, Çoban Bey’i deniz aşırı Suğdak (Kır

Danişmendliler

Bu Türkmen hanedanın kuvvet merkezi aslında, Kuzey Anadolu’da Tokat, Amasya ve Sivas çevresinde idi. Devletin kurucusu hakkında çeşitli rivayetler vardır. Emîr Dânişmend’in Bizanslılar ile bir savaşta ölen meşhur İslam kahramanı Battal Gaziî&#

Dilmaçoğulları

Doğu Anadolu’da kurulmuş olan Türk beyliklerinden birisi de Bitlis ve Erzen’de hüküm sürmüş olan Dilmaçoğulları’dır. Bu beyliğin kurucusu Dilmaçoğlu Mehmed (Muhammed) Bey, Sultan Alp Arslan devrinde Bekçioğlu Afşın, Ahmed Şah gibi Türkme

Ermenşahlar / Ahlatşahlar

Ahlât’ta XII. Yüzyılın başında kurulmuş olan bir Türk devletidir. Dolayısıyla bu sülaleye Ahlat-şahlar denildiği gibi, hakim oldukları bölge sebebiyle Ermenşahlar olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu sülaleye ayrıca kurucusu Sökmen’e (yiğit, ka

İnaloğulları

Büyük Selçuklu tahtı için Tutuş ile Berkyaruk arasındaki mücadele sırasında Diyarbakır bölgesi muhtelif emirleri arasında paylaşılmıştı. Bu sırada Sadr adında bir Türk emiri de Âmid’e (Diyarbakır) hakim oldu. Sadr çok geçmeden öldü; yerine muhtemele

İzmir (Çaka/Çakan) Beyliği

Ege Denizi’nde ilk denizcilik faaliyetine girişen Türk beylerinden Çaka Bey’in kurmuş olduğu bir beyliktir. Çaka Bey hakkında çok fazla bilgi olmasa da onun Alp Arslan tarafından Anadolu’nun fethi ile görevlendirdiği beylerden olduğu bil

Mengücükler

Doğu Anadolu’da hüküm sürmüş bu Türk beyliğinin kurucusu kabul edilen Mengücük Gazi hakkında bilgimiz çok azdır.(Mengü:türkçe ‘ebedi’ anlamına gelmekte, “cük” ise küçültme ekidir).Mengücük Gazi’nin Malazgirt Savaşı’na i

Saltuklular

Selçuklu fetihleri sırasında Doğu Anadolu’da kurulan Türk devletlerinden birisi Saltuklular’dır.

Alaiye Beyleri

Alâiye Beyleri Alâiye’de (Alanya) önce Karamanoğulları’nın bir kolu olarak, daha sonra da Memlûk Devleti’nin hâkimiyeti altında hüküm sürmüşlerdi. Bu beyliğin kurucularının Selçuklu sultanının kızının oğullarından geldiği şeklindeki riva

Ankara Ahi Beyliği

Diğer beyliklerden farklı olarak beyliğin başına getirilecek kişi seçimle belirleniyordu. Bundan dolayı bazı araştırmacılar Ankara Ahi Beyliği yerine Ankara Ahi Cumhuriyeti ile buradaki ahi teşkilatlanmasını nitelemektedirler. 1290-1354 yılları arasında A

Aydınoğulları

Beyliğin kurucusu Mübarizeddin Gazi Mehmet Bey, Germiyanoğulları ordusunda subaşı idi. Aydınoğulları, Menteşe Beyi’nin damadı Sasa’nın yardımına gelmişler ve Bizanslılar’dan alınan Aydın-Eli topraklarının fethinde büyük rol oynamışlardır

Candaroğulları (İsfandiyaroğulları)

Türkiye Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Mesut, taht mücadeleleri sırasında Çobanoğulları’nın karıştığı bir savaşta esir düşmüş, fakat sonra kurtarılmıştı 691/1292. Sultan Mesut kurtarılma sırasında faydası görülen Şemseddin Yaman Candar’a Kast

Dulkadiroğulları

Dulkadirliler Oğuzlar’ın Bozok kolundandır. Onların ilk reisi Zeyneddin Karaca Bey, Eretna Bey’in eliden Elbistan’ı zaptetmiş ve Memluk sultanı Melik el Nazır Muhammed’den naimlik menşuru alarak Dulkadirli Beyliği’ni kurmuştu

Eretnaoğulları

Bu beyliğin kurucusu Eretna, Uygur Türklerinden olup Moğolların Anadolu valisi Timurtaş’ın maiyetinde bulunuyordu. Timurtaş’ın yerine Büyük Şeyh Hasan Celâyirî, Anadolu valisi tayin edildi. Eretna ülkenin durumunu iyi bildiğinden yine iş başın

Eşrefoğulları

XIII. yüzyılın ikinci yarısında Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kurulmuş bir Türk beyliğidir. Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman b. Eşref, Türkiye Selçukluları’nın uç beyi idi. Selçuklu sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev, İlhanlı sultanı tarafı

Germiyanoğulları

Germiyanoğulları Kütahya ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir. Germiyan aşireti XIII. yüzyılda ilk defa Malatya taraflarında görülür. Daha sonra Germiyanoğulları, muhtemelen Moğolların baskısı üzerine, Kütahya bölgesine göç etmişlerdir. Germiyan

Hamidoğulları

Türkiye Selçuklu devletinin son yıllarında Isparta, Eğridir ve havalisinde bulunan Türkmenlerin reisi Felekeddin Dündar Bey, XIV. yüzyılın başlarında Hamidoğulları Beyliği’ni kurmuştu. Dündar Bey kuruluştan sonra Gölhisar, Korkut ili ve Antalya̵

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti

Devletin kurucusu Kadı Burhaneddin Ahmed’in ailesi aslen Harezmli olup, Oğuzların Salur boyundan gelmektedir. Burhaneddin, kadılığı sırasında siyasi hayatta kendini göstermeye başlamıştı. Bu başarıları üzerine Eretnaoğulları’ndan Ali Bey, Muha

Karasioğulları

Bu Türk beyliğinin atası XI. yüzyılın ikinci yarısından sonra Orta Anadolu’da bir devlet kurmuş olan Melik Dânişmend Gazi idi. Türkiye Selçukluları Dânişmendli Devleti’ni ortadan kaldırmış, bu aileye mensup olanlar Selçukluların hizmetine gire

Karamanoğulları

Orta Anadolu’nun güneyinde kurulmuş olup Anadolu beyliklerinin en önemlilerinden biridir. Karamanoğulları’nın, Oğuzların Afşar boyundan geldiği ve beyliğin kurucusu Karaman’ın babası Nûre’nin ünlü bir sûfî şeyhi olduğu bilinmektedi

Ladik (Denizli) Beyliği

XIII. ve XIV. yüzyıllarda Lâdik’te (Denizli) hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir. Bu beylik hakkındaki ilk araştırmalarda, kurucusu İnanç Bey’in, Germiyanlılar’dan Ali Bey’in oğlu olduğu kabul ediliyordu. Son zamanlardaki bazı araştır

Menteşeoğulları

XIII. yüzyılın ikinci yarısında Güneybatı Anadolu’da kurulmuş olan bir Türk beyliğidir. Menteşe Beyliği’ni deniz yoluyla bu havaliye gelen ve içeri doğru girerek sahil ile Denizli arasına yerleşen Türkmenler kurmuşlardı. Muğla vilayeti (Karia)

Pervaneoğulları

Türkiye Selçukluları veziri Pervane Muineddin Süleyman 664/1266 yılında Trabzon Rum Devleti’nin elinden Sinop’u zapt ve kuvvetli nüfuzu sayesinde kendi üzerine temlik etmeyi başarmıştı. Pervane, oğlu Muineddin Mehmet’i nâibi olarak Sinop

Ramazanoğulları

Ramazanoğulları, Oğuzların Üç Ok kolundandır. Üç Ok Türkmenleri XIII. yüzyılda, Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya geldiler. Dulkadiroğulları’ndan Karaca Bey, Memluklara isyan edenler ile birleşmiş ve bunlardan kendisine sığınan Halep valis

Saruhanoğulları

Batı Anadolu’da merkezi Manisa olmak üzere kurulmuş bir Türk beyliğidir. Bu beyliğin kurucusu Saruhan’ın Harezmliler’in kumandanı iken Türkiye Selçukluları’nın hizmetine giren ve aynı adı taşıyan emîrin torunu olması kuvvetle muhte

Sahib-Ataoğulları

Karahisar (Afyon) ile çevresinde Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’nin oğulları ve torunları tarafından kurulmuş olan küçük bir beyliktir. Fahreddin Ali, Selçuklu devlet adamları ve bilhassa Muineddin Pervane’nin mahirâne siyasetine karş

Taceddinoğulları

Sahilde bugünkü Bafra ile Ordu arasında, güneyde ise Niksar’a kadar olan saha üzerinde kurulmuş bir Türk beyliğidir. Bu beylik Emîr Taceddin tarafından kurumuş olup (takr. 749/1348), merkezi Niksar idi. Taceddin Bey başlangıçta Amasya emîrine tâbi o

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!