"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî
Anasayfa » Selçuklular » Anadolu Selçuklu Müellifleri ve Eserleri » Şihabeddin Sühreverdi-i Maktul

Şihabeddin Sühreverdi-i Maktul

(Öl. H.558\1191)

 

Müellifin tam adı Ebu'l Fütûh Şihâbu'l-Hakki ve'l-Milleti ve'd- Din Yahya b. Habeş b. Emîrek es-Sühreverdî el-Maktul'dur. Yazar günümüzde Tahran ile Tebriz arasında Zincân şehrine yakın bir yerleşim olan Sühreverd'de doğmuştur. Derûnî hayatındaki açılımları sebebiyle Ebu'l Fütûh; dini ve felsefi bilgisinin yüksekliğinden dolayı Şihâb yıldızı; Sühreverd'de doğduğu için Sühreverdî; öldürülerek yaşamı sona erdiği için el- Maktûl olarak almıştır. El-Maktul mahlası, aynı aileden gelen ve çağdaşı olan Şihabeddin Ömer Sühreverdi'den ayrı tutulması için de zikredilir.

 

Eğitimini tamamladıktan sonra Şirvan, Azerbaycan illerinde bulunan yazar sonra Anadolu coğrafyasında yaşamaya başlamıştır. Mardin, Diyarbakır ve Konya'da çeşitli sürelerde ikamet eden Sühreverdi, Diyarbakır'da Diyarbakır emiri Karaarslan b. Davud b. Artuk için Elvâhu'l- İmâdiyye adlı eseri telif etti. Sühreverdi kendisine öğrenci olan Nâsıruddin Berkyaruk Şah için de Pertev-Nâme adlı eseri yazdı. Konya'da II. Kılıç Arslan ve saray çevresi bir süre Sühreverdi'yi Konya'da ağırladılar.

 

Sühreverdi'nin açık sözlü tutumu, bâtıni doktrinleri açıklamada gösterdiği tedbirsizlik, tartışmalarda rakiplerini alt etmesi, ulema arasında ona kin besleyen bir grubun oluşmasına neden oldu. Halep fakihleri bir mazbata düzenleyerek Sühreverdî'nin katline karar verdiler ve 587/1191 senesinde bu karar uygulandılar. Sühreverdî'nin öldürüldüğünde elli yaşında olduğu söylense de aslında o, öldürüldüğünde otuz altı yaşındaydı. Kırkın üzerinde eser veren Sühreverdî, Anadolu'da altı eser yazmıştır.

 

Eserleri

 

Hikmetu'l İşrâk (Kayseri'de Kutbeddin Şirazi tarafından şerhedildi), Pertev-Nâme (Erzincan ve Tokat'ta yazıldı), Risâle-i Safir-i Simurg, Bustânu'Kulûb (Kayseri'de yazıldı), el-Elvâhu'l İmâdiyye (Diyarbakır'da yazıldı, Selçuklular devrinde Farsçaya tercüme edildi), Heyâkilu'n Nûr (Farsça ve Türkçeye tercüme edildi).

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!