"Dünyanın her yerinden insanların rahat ve huzur aramak için binbir umutla geldikleri, bir yuva olarak seçtikleri Konya şehrini hisar süsünden mahrum bırakmak hata olur. Her ne kadar haşmetimiz dünyanın etrafını saran bir sur olsa da zamanın dönmesi aynı kararda olmaz."
Sultan Alâeddin Keykubad, Konya

Sa'îdeddîn-i Fergânî

(Öl. 695/1295)

 

Ebu Osman Saîdüddîn Muhammed b. Ahmed el-Kâsânîel-Ferganî, Ekberiyye mektebine mensup sûfi müllifin hayatı ve ailesi hakkında fazla bilgi mevcut değildir. Mâverâünnehir'in Fergana vadisinde Kâsân şehrinde doğan Ferganî hakkında, Zehebi'nin öldüğünde yetmiş yaşındaydı kaydı dikkate alındığında onun 620/1223 yılı civarında doğdu söylenebilir. Ferganî genç yaşında Şehâbeddin es-Sühreverdi'nin halifesi Necîbüddin Ali b. Büzgaş eş-Şîrâzî'ye bağlandı. Bu sırada seyrü sülûkünü tamamlayarak Tâhûn adlı bir hankahın şeyhi oldu.

 

Sadreddin Konevî'nin hizmetine ise memleketinden ayrılıp Şam tarafına gittiği sırada girdi. Bundan sonra da Konevî'nin Mısır ve Anadolu seyahatlerinde ona refakat etti. Sadreddin Konevî'nin en çok tanınan öğrencilerinden biri olan Ferganî, onun zâhirî, bâtınî edep ve faziletlerinden, şeriat, tarikat ve hakikat ilimlerindeki bilgisinden en iyi şekilde faydalandığını ifade eder. Anadolu'da bulunduğu sırada Selçuklu sarayına yakınlığı bilinen Ferganî vezir Muînüddin Süleyman Pervane ile iyi bir dosttu. 699/1300 yılında vefat eden Ferganî'nin nerede öldüğü bilinmemekte, fakat kabrinin Şam'da olduğu rivayet edilmektedir.

 

Eserleri

 

Ferganî'nin bilinen üç eseri bulunmaktadır. İlk eseri; Meşâriku'd-derârî'z-züher fî keşfî haka'ikı nazmi'd-dürer, İbnü'l Fârız'ın Nazmü'd dürer , Nazmü's-sülûk ve Tâ'iyyetü'l Kübrâ adıyla tanınan kasidesine Farsça şerh olarak yazılıp Vezir Muînüddin Süleyman Pervane'ye sunmuştur. İkinci eseri; Müntehe'l medârik ve müntehâ lübbi külli kamilin ve ‘arifin ve sâlik, Ferganî ilk eserine üçte bir oranında ilave yaparak Arapça bu kitabı yazmıştır. Müellifin üçüncü eseri Münâhicü'l-‘ibâd ile'l me'âd, Farsça yazılan kitap üç bölüme ayrılmıştır. Bir tarikata bağlanan kişinin uygun olarak yapması gereken işlerle ilgili bir kitaptır. Camî, bu eser için “Her tâlip ve müride muhakkak lazımdır” diyerek eserin olgunluğunu dile getirmiştir.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!