"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Sadreddin Muhammed el-Konevî

(Öl. 673/1274)

 

Sadreddin Muhammed b. İshâk al-Konevî 606/1210'da Malatya'da dünyaya gelmiştir. Babası Mecduddin İshâk gibi o da İbnü'l Arabî'nin öğrencisi olmuştur. Öğrenimini Anadolu'da tamamladıktan sonra tasavvufla meşgul olmuş, Anadolu'da Arapça eser veren önemli âlimlerden birisidir. Malatya doğumlu olsa da hayatını Konya'da sürdürmüştür.

 

Müridleri arasında ünü dünyaya yayılan Sâ'id Fergânî gibi önemli mutasavvıflar bulunan Saddreddin Konevî, adına Anadolu Selçuklu devletinin dönem kaynaklarında sıkça rastlanılması, onun devrin kültür hayatında ne kadar önemli bir mutasavvıf olduğunun göstergesidir. 643/1274'te vefat eden Sadreddin Konevî Konya'da kendi adıyla anılan caminin yanındaki türbede de medfundur.

 

Sadreddin Konevî'nin on beş eseri bulunmaktadır. Miftâhu'l-gayb, En-Nusûs fî tahkîk't-tavri'l-mahsu, Fukûk, Nefehât-ı İlahiye, İcazü'l-beyan, et-Teveccühü'l-etem, Mir'âtü'l-arifîn, Hadis-ierbaîn, Mektûbât, Vesâyâ, Şerhu Esmâi'l-hüsnâ, Risâletü's-seyr ve's-sülûk, er-Redd alâ Şeyh Nâsıruddin Mahmud, Reşhu'l-bâl, Netayicu'l-efkâr

Haberler


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!