"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Sadreddin Muhammed el-Konevî

(Öl. 673/1274)

 

Sadreddin Muhammed b. İshâk al-Konevî 606/1210'da Malatya'da dünyaya gelmiştir. Babası Mecduddin İshâk gibi o da İbnü'l Arabî'nin öğrencisi olmuştur. Öğrenimini Anadolu'da tamamladıktan sonra tasavvufla meşgul olmuş, Anadolu'da Arapça eser veren önemli âlimlerden birisidir. Malatya doğumlu olsa da hayatını Konya'da sürdürmüştür.

 

Müridleri arasında ünü dünyaya yayılan Sâ'id Fergânî gibi önemli mutasavvıflar bulunan Saddreddin Konevî, adına Anadolu Selçuklu devletinin dönem kaynaklarında sıkça rastlanılması, onun devrin kültür hayatında ne kadar önemli bir mutasavvıf olduğunun göstergesidir. 643/1274'te vefat eden Sadreddin Konevî Konya'da kendi adıyla anılan caminin yanındaki türbede de medfundur.

 

Sadreddin Konevî'nin on beş eseri bulunmaktadır. Miftâhu'l-gayb, En-Nusûs fî tahkîk't-tavri'l-mahsu, Fukûk, Nefehât-ı İlahiye, İcazü'l-beyan, et-Teveccühü'l-etem, Mir'âtü'l-arifîn, Hadis-ierbaîn, Mektûbât, Vesâyâ, Şerhu Esmâi'l-hüsnâ, Risâletü's-seyr ve's-sülûk, er-Redd alâ Şeyh Nâsıruddin Mahmud, Reşhu'l-bâl, Netayicu'l-efkâr

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!