"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Muhyiddin İbnü'l Arabî

(Öl.1239)

 

1165'te İspanya'da doğan İbnü'l Arabî'nin tam adı; Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Ali İbnü'l Arabî et-Tai el-Hatimi el-Endülüsî'dir. 1201 yılında Doğu'ya doğru seyahate çıkarak Mısır, Hicaz, Bağdat, Musul ve Anadolu'da bulunmuştur. Dönemin önde gelen âlimlerinden ders alarak tasavvufta önemli bir konuma yükselmiştir. Sahip olduğu Vahdet-i Vücud doktorini nedeniyle Mısır'da birkaç kez öldürülmeye çalışılmıştır. O dönemde ihtiyaç duyduğu özgür düşünce ortamını Anadolu'da bularak Konya ve Malatya'da farklı yıllarda yaşamıştır.

 

Konya'da bulunduğu sürede Mevlâna ve Sadreddin Konevi ile yakın ilişki içerisinde bulunmuştur. Bazı kaynaklarda Sadreddin Konevî'nin üvey babası olarak gösterilirken Nihat Keklik, bu durumun iki mutasavvıfın yakın ilişkisi özellikle de Sadreddin Konevî'nin de İbnü'l Arabî'nin Vahdet-i Vücud doktirinini benimsemesinden kaynaklandığını belirtmektedir. Birçok sufi onu “Şeyhü'l Ekber” olarak kabul ederken diğer bir grupta “haşa Allahu Ekber” diyerek, onun düşüncelerinin İslam inancına ters düştüğünü dile getirmektedir.

 

Anadolu'da bulunduğu süre zarfında Selçuklu sultanlarından ve saray çevresinden yakın ilgi gören İbnü'l Arabî, Sultan İzzeddin Keykavus'a tavsiye niteliğinde bir de mektup yazmıştır. 1239 yılında Şam'da vefat eden İbnü'l Arabî'nin on yedi eseri bulunmaktadır.

 

Eserleri

 

El- Fütühâtü'l mekiyye fî esrâi'l- mâlikiye , Fusûsü'l hikem ve husûsu'l-kelim , Nakşu'n nusûs , Muhâzaratü'l-ebrâr ve müsâmeretü'l ahyâr , Kelâmü'l ebâdile , Kitâbü'l-esfâr , Divan , Kitâbu Hilyeti'l-ebdâl, Kitâbu tâcu't-terâcim fî işâretü'l-ilm ve letâifu'l-fehm, Kitâbu'ş-şevâhid, Kitâbu işâretü'l-Kur'an fî âlemi'l-insan, Nisâbü'l-hirek, El- emr………, Risâletü'l-fethiye, El-muhâdara, Mevâki'u'n-nücum , H.711 tarihli Topkapı Sarayında bulunan, İsmi Abdullah olanların sözleri ihtiva eden eser.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!