"Selçuklular dönemi dinsel inanışları zamanın ve halkların alacalı karmaşasını dile getirmektedir. Selçuklular, insanlara, önyargısız, dinsel kör inançların üzerinde bakmayı çok önceden öğrenmişlerdir."
Vladimir Aleksandrovich Gordlevski

Muhammed Gazi el-Malatyavî

(Öl. 608\1212)

 

İsminin sonundaki “Malatyavî” nisbesinden anlaşılacağı gibi Malatyalı olan müellifin Ravzatü'l-‘ukul adlı eserinde verdiği bilgilerden, hayatının büyük bir bölümünü Malatya'da geçirdiği anlaşılmaktadır. Malatyavî'nin hayatı hakkında tüm bilinenler yukarıda zikredilen eserinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. Kendisi hakkında verdiği malumatta çok iyi bir öğrenim gördüğünü, eğitimini bitirdikten sonra münşî olarak göreve başladığını ve kısa zamanda başarı göstererek vezirliğe kadar yükseldiğini bildirmektedir. Ayrıca Malatyavî'nin edebi eserlerinden, onun çok iyi Farsça ve Arapça bildiği anlaşılmaktadır.

 

Vezirlik yaptığı dönemde kendisini çekemeyenlerin baskısı yüzünden görevinden ayrıldığını bildiren Malatyavî, baskıların artmasıyla Harran'a gitmiştir. II. Süleymanşah'ın Malatya'yı almasından sonra memleketine geri dönen Malatyavî, II. Süleymanşah'ın isteği üzerine Ravzatü'l-‘ukul adlı eseri yazmaya başlamış ve eseri bitirdiğinde II. Süleymanşah'a takdim etmiştir. Daha sonra I. İzzeddin Keykavus'un hizmetine giren müellif, Berîdü's-sa'âde adlı eserini de bu sultana takdim etmiştir. Eserin önsözünde Muhammed Gazi, I. İzzeddin Keykavus'un hocası olduğunu da bildirir. Muhtemelen Muhammed b. Gazi XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde vefat etmiştir.

 

Eserleri

 

Muhammed b. Gazi'nin en önemli eserlerinden biri Merzübânnâme 'nin Farsça yeniden kaleme alınmış şekli olan Ravzatü'l-‘ukul 'dur. Siyasetname türü içinde önemli bir yere sahip olan eser, 1201'de tamamlanarak II. Süleymanşah'a sunulmuştur. Nasihatnâme türünde olan bir diğer eseri Berîdü's-sa'âde de I. İzzeddin Keykâvus'un isteği üzerine kaleme alınmıştır. Farsça yazılan eserde Hz. Peygamber'in ve Hulefâ'yi Râşidîn'in sözlerinden ve Arap atasözlerinden meydana gelir. Müellifin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinmeyen, Ravzatü'l-‘ukul önsözünde belirtilen bir diğer eseri Mürşidü'l-küttâb 'dır.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!