"...sultanların sultanı, ümmetin koruyucusu, insanların koruyucusu, ülkenin hamisi, her tarafta emniyeti sağlayan, ihsanı yayan, yüce izzet sahibi, nesebi ulu, makamı temiz, fetihler sahibi, bahtiyar sultan Kılıç Arslan’ın torunu, din ve dünyanın yardımcısı Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubad’dır."
el-Osmânî ez-Zencânî

Ebubekr-i Urmevî

(Öl. 682/1283)

 

Sirâceddîn Ebü's-senâ Mahmud b. Bekr-i Urmevi, nisbesinden de anlaşılacağı gibi Urumiye'de dünyaya gelmiştir. Onun ne zaman memleketini bırakıp Anadolu'ya geldiği belli değildir. Fakat onun neden Anadolu'ya geldiğine dair ileri sürülen görüşlerden hangi tarihte geldiği konusunda görüş bildirilebilmektedir. İyvâyî Türkmenlerinin Oşnu, Urumiye ve Hoy' saldırıp yağmaladıkları 623/1226 yılında ya da Moğolların İran'a ikinci saldırılarında Urumiye'yi terk ederek Anadolu'ya gelip, Konya'ya yerleşmiştir. Konya'da kadılık yapan Urmevi Mevlâna ile yakın ilişkilerde bulunmuştur. Ahmed Eflaki eserinin bazı bölümlerinde bunu dile getirmektedir.

 

1277'de Karaman Türkmenlerin Konya'ya saldırmaları üzerine, Ebubekr-i Urmevî Konya'yı savunmak için halkı teşvik etmiş, bunun için fetva çıkartmış ve kendisi surlara çıkıp ok atmıştır. Bundan dolayı kendisine Anadolu baş kadılığına atanmıştır. Hayatının büyük bir kısmını Konya'da geçiren Ebubekr Urmevî burada 1283 yılında vefat etmiştir.

 

Eserleri

 

Letâifü'l Hikme müellifin hikmete dair Farsça yazdığı bir eserdir. Yazıldığı dönemde Anadolu'nun sosyal durumu hakkında bilgi vermesi eserin değerini araştırmacılar için arttırmaktadır. Müellif kitabın mukaddime bölümünde bu eserin telif sebebini şöyle dile getirir; “655/1257 yılı sonlarında İslam padişahı… İzzeddin Ebu'l feth Keykavus'un şehrine varınca, ona layık olacak hediyeyi huzuruna götürmek istedim…” Müellifin ayrıca mantıkla ilgili Metâli'ü'l-envâr adlı eseri bu alanda onun en çok bilinen eseridir.

Haberler

Selçuklular Sergisi açıldı...

İHTİŞAMLI BİR İMPARATORLUK, GÖRKEMLİ BİR MİRAS

ASYEP 360 kapsamında ilk çekimler tamamlandı!...

Altı Anadolu Selçuklu yapısının 360 derecelik iç ve dış mekan görüntüleri ASYEP sayfasında erişime açıldı

Anadolu Selçuklu Uygarlığı ve ASYEP Çalışmaları Ko...

Anadolu Selçuklu Uygarlığı, eserleri ve ASYEP çalışmalarına ait bilgiler aktarıldı.

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Gelen...

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü 1996 yılında tamamlayan Doç. Dr Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ’nün yazığı eser Osmanlı mimarisinde..

XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Ta...

22-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Aydın’da, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ndeki Atatürk Kongre Merkezi’nde, Sanat Tarihi Bölümü tarafından düzenlenecektir.

Cerrâh-Nâme...

15. yüzyılın başında yazılan/resmedilen minyatürlü bir eser olan Cerrah-name cerrahi yöntemlerden ve ağırlıklı olarak ilaç yapımı..


Tüm Haberler


Bizden Haberdar Olun!